แคตตาล็อกออนไลน์

  • COD/BOD Online Analyzer

    เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยค่า COD/BOD แบบออนไลน์ ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาอุตสาหกรรมไทย (FTI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) เครื่องวิเคราะห์มี 2 รุ่น คือ การใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบค่า COD ของตัวอย่างน้ำ โดยใช้โพแทสเซี่ยมเพอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent) และการใช้หลักการการดูดกลืนแสง UV (wave length 254 nm) ของสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ซึ่งทั้ง 2 วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งอ้างอิงและยอมรับกันทั่วไป กระบวนการวิเคราะห์จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงด้านมลพิษ เครื่องวิเคราะห์จะวัดค่า COD/BOD ของตัวอย่างน้ำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 30 นาที และส่งค่าที่วัดได้ไปพร้อมกับข้อมูลอัตราการไหลของน้ําเสียที่ปล่อยออกมา และพลังงานที่ใช้ในการบําบัดน้ำเสีย (KWH) โดยส่งออนไลน์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Server) ตามกฎข้อบังคับของกรมโรงงานฯ

    หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

    ดูรายละเอียด